• Alamdar Motors 
    Near Bank Al-Falah Chishti Chowk Bhakar
    0333-6844775
    M. Kashif Khan